بازدید: 248 بازدید
لیست رشته‌های استخدامی آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش هر ساله در استخدامی خود داوطلبان زیادی را مطابق با نیاز سازمان جذب می‌کند. برای همین لیست رشته‌های استخدامی آموزش و پرورش هر ساله با سال‌های دیگر فرق می‌کند. لذا شما قبل از ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش باید دفترچه استخدامی آن را دانلود کرده و پس از مطالعه در صورتی که جزو رشته‌های مورد نیاز سازمان باشید در آزمون آن ثبت نام نمایید. به همین دلیل لازم است قبل از هر چیزی در مورد رشته‌های مجاز برای ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش اطلاعتی را کسب نمایید.

 

لیست رشته‌های استخدامی آموزش و پرورش در آموزگار ابتدایی و کودکان استثنائی

همان طور که می‌دانید یکی از شغل‌های مورد نیاز آموزش و پرورش، آموزگار ابتدایی و کودکان استثنایی است. به طوری که هر ساله وزارت آموزش و پرورش از میان دارندگان مدارک‌ کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد نیرو جذب می‌کند. همان گونه که می‌دانید لیست رشته‌های استخدامی آموزش و پرورش هر ساله متفاوت است که به صورت کلی شامل موارد زیر محسوب می‌شوند.

برای دانلود جزوه آیین زندگی اخلاق کاربردی برای دانشجویان مختلف روی لینک کلیک کنید.

 

لیست رشته‌های استخدامی آموزش و پرورش در آموزگار ابتدایی و کودکان استثنائی

لیست رشته‌های استخدامی آموزش و پرورش کارشناسی برای آموزگار ابتدایی و کودکان استثنایی
علوم تربیتی (تمامی گرایش‌ها)علوم تربیتی تکنولوژی آموزشیعلوم تربیتی گرایش آموزش ابتداییعلوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی
علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه‌ریزی آموزشیعلوم تربیتی گرایش مدیریت و  برنامه‌ریزی آموزشیآموزش و پرورش ابتداییآموزش ابتدایی
آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیآموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی امور تربیتی، امور تربیتی و مشاوره گرایش امور تربیتیامور تربیتی و مشاوره گرایش مشاوره
تربیت مربی امور تربیتی گرایش عمومیآموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهمعارف اسلامی و علوم تربیتیرشد و پرورش کودکان پیش دبستانی
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش پرورش کودکان عادیرشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش کودکان با نیازهای ویژهمربی پیش دبستانیروانشناسی
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییروانشناسی اصلاح و تربیتروانشناسی
گرایش بالینی
روانشناسی گرایش عمومی
روانشناسی گرایش کودکان
استثنایی
آموزش کودکان استثناییعلوم
تربیتی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی
مشاوره
راهنمایی و مشاورهراهنمایی و مشاوره گرایش مشاورهراهنمایی و مشاوره گرایش
فعالیت‌های پرورشی
مشاوره و راهنمایی
آموزش راهنمایی و
مشاوره
آموزش علوم اجتماعیعلوم اجتماعیجامعه‌شناسی
مطالعات
اجتماعی
مطالعات خانوادهآموزش زبان و ادبیات
فارسی
آموزش کار و فناوری
آموزش ریاضیریاضیات و کاربردهاریاضی (تمامی گرایش‌ها)آموزش فیزیک
فیزیک (تمامی گرایش‌ها)شیمیآموزش شیمیشیمی کاربردی
شیمی محضآموزش زیست‌شناسیزیست‌شناسی (تمامی گرایش‌ها)آموزش علوم تجربی
الهیات و معارف اسلامیدبیری الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامی (تمامی گرایش‌ها)فقه و حقوق اسلامی
ادیان و عرفانتاریختاریخ و تمدن ملل اسلامیآموزش الهیات
فقه و مبانی حقوق اسلامیفلسفهفلسفه و کلام اسلامیعلوم اسلامی و روانشناسی عمومی
معارف اسلامی و روانشناسیتاریخ اسلامعلوم اسلامی و تاریخ اسلامعلوم اسلام و تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
معارف اسلامی و
تاریخ و گواهینامه سطح 2 علوم/ دروس حوزوی
زبان و ادبیات فارسی

 

 

لیست رشته‌های استخدامی آموزش و پرورش در مقطع کارشناسی ارشد برای آموزگار ابتدایی و کودکان استثنایی
علوم تربیتی (تمامی گرایش‌ها)علوم تربیتی تکنولوژی آموزشیارزشیابی آموزشیبرنامه‌ریزی آموزشی
برنامه‌ریزی درسیروانشناسی شخصیتروانشناسی عمومیروان‌شناسی اجتماعی
روان‌شناسی سلامتروانشناسی اسلامیروانشناسی تربیتیروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
روان‌شناسی بالینیروانشناسی بالینی کودک و نوجوانروانشناسی بالینی گرایش خانواده،روانشناسی عمومی
روان‌شناسی گرایش روانشناسی دینسنجش و اندازه‌گیری (روان‌سنجی)تکنولوژی آموزشیمدیریت آموزشی
جامعه‌شناسیمردم‌شناسیمشاوره (مشاوره توانبخشی)مشاوره خانواده
مشاوره شغلیمشاوره مدرسهمشاوره و راهنماییعلوم شناختی (توانبخشی شناختی، روان‌شناسی شناختی، ذهن، مغز و تربیت) مدیریت آموزشگاهی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشتحقیقات آموزشیاسلام و روانشناسی اجتماعیروانشناسی اسلام گرایش روانشناسی مثبت‌گرا
زبان و ادبیات فارسی (ادبیات تطبیقی)آموزش زبان فارسیادبیات پایداریادبیات روایی
ادبیات عامهادبیات کودک و نوجوانادبیات معاصرنظریه و نقد ادبی
ویرایش و نگارشزبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی ویژه غیرفارسی زبانانعلوم اسلامی (زبان و ادبیات فارسی)
علوم اجتماعی گرایش دبیری علوم
اجتماعی
جامعه‌شناسی انقلاب اسلامیمطالعات فرهنگیمطالعات فرهنگی و رسانه
ریاضیات و کاربردها (تمامی گرایش‌ها)تاریختاریخ انقلاب اسلامیتاریخ معاصر جهان اسلام
الهیات و معارف اسلامی و ارشاد (تمامی گرایش‌ها)الهیات و معارف اسلامی (تمامی گرایش‌ها)معارف اسلامی و تبلیغتاریخ تمدن اسلامی
تاریخ و تمدن ملل اسلامیحکمت و کلام شیعیعلوم اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیعلوم قرآن و حدیث
فقه و مبانی حقوق اسلامیفلسفهفلسفه و کلام اسلامیکلامک تطبیقی
مدرسی اخلاق اسلامیمدرسی انقلاب اسلامیمدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیمدرسی مبانی نظری اسلام
مدرسی معارف قرآن و حدیثمنطق فهم دین و گواهینامه سطح 3 علوم/دروس حوزوی

 

جهت دانلود جزوه دانش خانواده و جمعیت برای دانشجویان دانشگاه‌های مختلف روی لینک کلیک کنید.

 

لیست رشته‌های استخدامی آموزش و پرورش برای شغل‌های دبیری و هنرآموزی

آموزش و پرورش علاوه بر آموزگاری ابتدایی برای دبیری و هنرآموزی نیز از میان داوطلبان واجد شرایط نیرو جذب می‌کند. داوطلبان در صورت داشتن لیست رشته‌های مورد نیاز استخدامی آموزش و پرورش می‌توانند بدانند که جزو نیرو‌های مورد نیاز این وزارت هستند یا خیر تا در آزمون استخدامی آن شرکت کنند. در ادامه رشته‌های مورد نیاز برای ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش را برای شغل‌های دبیری و هنرآموزی بیان می‌کنیم.

 

لیست رشته‌های استخدامی آموزش و پرورش برای دبیری و هنرآموزی

 

لیست رشته‌های استخدامی آموزش و پرورش برای دبیری و هنرآموزی– کارشناسی و کارشناسی ارشد
شیمی انواع گرایش‌هامهندسی صنایعجوشکاریمهندسی کشاورزی / ماشین‌های کشاورزی
ادبیات فارسیتربیت بدنیریاضیآموزش / زبان انگلیسی
سطح 2 و 3 حوزویزبان/ ادبیات عربمعارف اسلامیمهندسی عمران
تکنولوژی ساختمانمهندسی ساختمانصنایع چوب / مبلمانطراحی و دوخت
مهندسی کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتدریانوردیمهندسی دریا
مهندسی کشتیناوبریمهندسی تکنولوژی مکانیک خودرومهندسی مکانیک
آموزش حرفه و فنعلوم خاکمهندسی برقمهندسی تولیدات دامی
مهندسی موادبهداشت عمومیعلوم تربیتی (کلیه گرایش‌ها)روانشناسی
دامپروریتکنولوژی تولیدات زراعی و گیاهیبهداشت مواد غذایینانوبیوممتیک
زیست‌شناسیمیکروبیولوژینانو فناوریمهندسی متالوژی و مواد
ارتباط تصویریمطالعات فرهنگیجامعه‌شناسیعکاسی
گرافیکآموزش علوم اجتماعینقاشیمجسمه سازی
دبیری فیزیکآموزش شیمیمربی پیش دبستانی / مهدکودکصنایع فلزی

 

برای دانلود جزوه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشجویان دانشگاه های دولتی روی لینک کلیک کنید.

 

لیست رشته‌های استخدامی آموزش و پرورش برای مربی امور آموزش معلولین

همان گونه که می‌دانید وزارت آموزش و پرورش برای معلولین نیز مربی آموزشی استخدام می‌کند. کسانی که قصد دارند در این بخش استخدام شوند باید مدارک زیر را داشته باشند.

لیست رشته‌های استخدامی آموزش و پرورش برای مربی آموزش امور آموزش معلولین
عنوان شغلی                  رشته‌های مورد پذیرش
مربی امور آموزش معلولینکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری کاردانی و گفتار درمانی 

همان طور که در بالا بیان کردیم رشته‌های مجاز برای ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش هر ساله در این وزارت فرق می‌کند. لذا شما باید دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی را مطالعه کرده و پس از آن اقدام نمایید؛ بنابراین نباید به رشته‌های مجاز برای ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش مذکور در بالا اکتفا کنید.

 

لیست رشته‌های استخدامی آموزش و پرورش برای مربی امور آموزش معلولین

 

سوالات متداول

آیا می‌توان در رشته‌های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش سایر استان‌ها ثبت نام کرد؟

استخدام آموزش و پرورش به صورت بومی گزینی است؛ بنابراین شما نمی‌توانید در رشته‌های مورد نیاز سایر استان‌ها ثبت نام کنید.

 

ظرفیت مورد نیاز در لیست رشته‌های استخدامی آموزش و پرورش چند نفر است؟

ظرفیت مورد نیاز در رشته‌های مجاز برای ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش هر ساله متفاوت است. به طوری که شما می‌توانید آن ها را در دفترچه راهنمای آن مطالعه کنید.

 

آیا رشته‌های مجاز برای ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش محدود به موارد بالا هستند؟

رشته‌های مجاز برای ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش هر ساله مطابق با نیاز این سازمان متفاوت خواهد بود. لذا ممکن است در سال‌های آینده رشته‌های جدیدی به آن اضافه و یا از آن کم شود.

5/5 - (1 امتیاز)

ادامه مطلب